سمانه بایرامی
فعالیت مسیونرهای آمریکایی در ایالت آذربایجان ( 1210تا 1310خ)

عملکرد حزب رنجبران در جمهوری اسلامی

نگاهی به زندگی سیاسی تیمور بختیار؛ اولین رئیس ساواک

بررسی عملکرد تشکیلات زنان ‌حزب توده؛ بین سال‌های 1322 تا 1361

بررسی مهاجرت ایرانیان به روسیه و بازگشت آنان به کشور پس از انقلاب بلشویکی

بررسی اوضاع نابسامان اقتصادی و اجتماعی آذربایجان در دوران رضاشاه (‌1300-1320)

بررسی سندی همکاری محمود پناهیان، جاسوس کا. گ. ب با حزب و دولت بعثی عراق در دوران پهلوی دوم

مروری بر نحوه تشکیل و فعالیت گروه راد-دامغانی (گروه تربت حیدریه)؛ از نخستین گروههای مائوئیستی دوران پهلوی

حزب توده پس از کودتای 28 مرداد

گروه فلسطین

حزب توده در خوزستان بین سال های 1320-1327

حزب توده در مازندران

زندگی سیاسی خلیل ملکی

کشف توطئه کودتا در پایگاه هوایی شهید نوژه

چالش ایران و انگلستان بر سر حاکمیت بحرین

مبارزات سیاسی آیت الله بهشتی

آثار و پیامدهای اجتماعی اشغال ایران در شهریور 1320

سیدحسن امامی

شیخ محمد شریعت اصفهانی