سمانه بایرامی
بررسی مهاجرت ایرانیان به روسیه و بازگشت آنان به کشور پس از انقلاب بلشویکی

بررسی اوضاع نابسامان اقتصادی و اجتماعی آذربایجان در دوران رضاشاه (‌1300-1320)

بررسی سندی همکاری محمود پناهیان، جاسوس کا. گ. ب با حزب و دولت بعثی عراق در دوران پهلوی دوم

مروری بر نحوه تشکیل و فعالیت گروه راد-دامغانی (گروه تربت حیدریه)؛ از نخستین گروههای مائوئیستی دوران پهلوی

حزب توده پس از کودتای 28 مرداد

گروه فلسطین

حزب توده در خوزستان بین سال های 1320-1327

حزب توده در مازندران

زندگی سیاسی خلیل ملکی

کشف توطئه کودتا در پایگاه هوایی شهید نوژه

چالش ایران و انگلستان بر سر حاکمیت بحرین

مبارزات سیاسی آیت الله بهشتی

آثار و پیامدهای اجتماعی اشغال ایران در شهریور 1320

سیدحسن امامی

شیخ محمد شریعت اصفهانی