راهنمای نگارش مقالات

فصلنامه مطالعات تاریخی با هدف بررسی و تولید دانش در زمینه تحقیقات تاریخی یک‌صد ساله اخیر ایران «از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی » در چارچوبهای علمی و پژوهشی مقالات صاحب‌نظران این حوزه را منتشر می‌نماید. مقالات ارسالی بایستی واجد شرایط زیر باشند:

شرایط علمی

1-  مقالات باید حاصل از پژوهش اصیل، نوآورانه و دانش‌افزا باشند.

2- منطبق بر معیارهای پژوهشی و تحلیلی بوده و روش علمی را رعایت کرده باشند.

3- پیشتر به هیچ طریقی منتشرنشده باشند.

 

شرایط نگارش

1-  نام و مرتبه علمی مؤلف یا مؤلفان و محل کار همراه با رایانامه و همچنین شماره تلفن نویسنده مسئول تنها در فرم ارسال مقاله ذکر شود و هیچ اسمی از پدیدآورندگان در فایل ارسالی موجود نباشد.

2- مقاله ارسالی 20 الی 25 صفحه سیصد کلمه‌ای و از لحاظ ساختاری شامل عنوان، چکیده، کلیدواژه‌ها، مقدمه و طرح مسئله، بدنه اصلی، نتیجه‌گیری، فهرست منابع، چکیده و کلیدواژه‌های انگلیسی باشد.

3- عنوان مقاله بایستی  گویا و پژوهشی باشد.

4- چکیده فارسی بین 100 تا 250 کلمه باشد.

5- کلیدواژه‌های فارسی حداکثر 5 کلمه باشند.

6- نام و مرتبه علمی و محل کار به انگلیسی درج شود.

7- چیکده انگلیسی بین 100 تا 250 کلمه باشد.

8- کلیدواژه‌های انگلیسی حداکثر 5 کلمه باشند.

9- منابع مورد استفاده در پایان مقاله به ترتیب الفبایی درج شده و شماره‌گذاری شده باشند.

10- در مقالات مستخرج از پایاننامه قید نام استاد راهنما در کنار نام نویسنده الزامی است.

 

شیوه ارجاع دهی

ارجاعات باید بصورت درون متنی باشد و نام نویسنده، سال انتشار و صفحه مورد ارجاع داخل پرانتز ذکر گردد

مثال: (بهبودی، 1391 : 500)، (Majd, 2011:53)

فهرست منابع در انتهای مقاله باید به شکل زیر درج شوند:

کتابها: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار). نام کتاب. ترجمه مترجم، شهر: انتشارات.

مقالات: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار). «عنوان مقاله»، نام نشریه، سال چاپ، شماره دوره، شماره نشریه، صفحاتی که مقاله را به خود اختصاص داده‌اند.

تارنماها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ آخرین بررسی). عنوان مقاله. عنوان تارنما:آدرس تارنما.

اسناد: اسناد به ترتیب قرارگیری بصورت سند 1، سند 2 و... در متن مورد ارجاع قرار گیرند و مؤسسه یا مرکز مالک سند به همراه شماره بازیابی در ادامه ذکر شوند.

برای مثال: (سند 5، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی: 1133 م 365). در فهرست منابع نیز اسناد به این شکل ذکر شوند: سند 1 (تاریخ سند). عنوان سند، صاحب سند: شماره بازیابی.

تمامی عکس‌ها و دیاگرام‌ها باید به عنوان شکل ارجاع و به ترتیب شماره‌گذاری شده باشند. نظر به این‌که نمودارها و تصاویر در اکثر مواقع مستقیما عکس‌برداری و چاپ خواهند شد، حروف و اعداد روی آنها باید واضح و به فرم چاپی باشد.