محمدقلی مجد
اوضاع سیاسی ایران؛ از قرارداد 1919 تا کودتای 1299؛ به روایت دیپلمات‌های آمریکایی

بازشناسی شخصیت و رفتار رضاشاه از متن گزارش دیپلمات‌های آمریکایی

بررسی فعالیتهای آرتور اپُهام پوپ و گروه او در زمینه آثار هنری ایران و انتقال آنها به خارج از ایران

بررسی اسنادی از ابعاد قحطی بزرگ در ایران؛ طی سال‌های 1919-1917

لاپوشانی جنایت و مضحکه عدالت

تمناهای ایران و اقدامات خنثی‌کنندة انگلیس در واشنگتن

قتل‌عام تمام‌عیار: کاهش جمعیت ایران

میلسپو و مستشاران مالی آمریکایی در ایران ١٩٢٧-١٩٢٢

از قاجار تا پهلوی: ایران، ۱۹۳۰ ۱۹۱۹