ترجمه: علی فتحعلی آشتیانی
تمناهای ایران و اقدامات خنثی‌کنندة انگلیس در واشنگتن

علاج زگیل¬های اعلیحضرت؛ سیاست‌های انگلیس در قبال ایران از 1977 تا 1979

کودتای تمام عیار انگلیسی

ریشه های حمایت آمریکا از حکومت استبدادی در ایران