ترجمه: محمد کریمی
چرا جمهوری اسلامی دوام آورده است؟

از قاجار تا پهلوی: ایران، ۱۹۳۰ ۱۹۱۹