ترجمه: مصطفی امیری
میلسپو و مستشاران مالی آمریکایی در ایران ١٩٢٧-١٩٢٢