شماره 38 - پاییز 1391

شماره 38 - پاییز 1391

سی و هشتمين فصلنامه مطالعات تاریخی منتشر شد . در مقدمه اين شماره از فصلنامه در رابطه با استفاده از نمادها و الگوهاي برآمده از رويدادهاي تاريخي در شيوه رهبري امام خميني آمده است :
شيوه رهبري امام خميني در تربيت انسانهايي با ويژگي‌هاي همسو با انديشه اسلام ناب محمدي در مواجهه با نظام سلطه امري در خور توجه است . شيوه اي كه تحت عنوان ولايت فقيه در روند انقلاب اسلامي مجال بروز عملي و تداوم پيدا كرد . امام خميني از برخي رويدادها تحت عنوان ايام الله ياد مي‌كردند . مناسبت هاي تاريخي به برخي روزها اهميت خاصي مي‌بخشند و آن روزها را به اوراقي فراموش ناشدني در كتاب تاريخ ملتها تبديل مي‌كنند . هر واقعه بنا به بسترها و شرايط اجتماعي ، فرهنگي ، سياسي و اقتصادي زمانه و جامعه اي كه در آن رخ مي‌دهد واجد ارزش‌هاي متفاوتي مي‌گردد كه متناسب با آن نيز در تاريخ از آن به عنوان يوم الله ، حماسه ، نماد ، .... و تذكري الهام بخش ياد مي شود . اين وقايع گاه از چنان تاثيري برخوردار مي شوند كه بر قالب زماني خود چيره شده و آن زمان و روز و حتي آينده را از آن خود مي سازند ....
در بخش ديگري از مقدمه فصلنامه با اشاره به حوادث 13 آبان آمده است :
شيوه رهبري امام در مواجهه با سه حادثه (دستگيري و تبعيد رهبر نهضت ، سركوب و كشتار دانش آموزان در تظاهرات 13 آبان 1357 و تسخير لانه جاسوسي ) توانست اين سه واقعه را كه هريك به تنهايي چالشي براي انقلاب و مبارزه بود تبدبل به فرصتي براي تداوم و تعميق و بسط انقلاب سازد و از آنها براي ايجاد نگرشي متناسب با ارزشهاي اسلامي بهره گيرد.

مقالات این شماره
سخن اول

  يك حزب از دو نگاه / بررسي اسناد سرويس هاي مخفي اشتازي و ساواك در باره حزب توده / نادر توسلي

   فرح و روايت هزار فاميل / نيلگون دريايي

    واكنش ايراني ها به تشكيلات انگليسي پليس جنوب در منطقه فارس و ديگر جاها / دكتر محمد حسن نيا

     توقيف حبل المتين و تبعيد مويد الاسلام / سجاد جمشيديان و نادر پروانه

      روابط جبهه ملي و آمريكا در دوره پهلوي (1357 – 1324) / احمد رضا روزبهاني

       مبارزات ضد استبدادي زنان ميلمان ايران در عصر مشروطه / محمد طاهري خسرو شاهي

        صهيونيستها و جشنهاي 2500 ساله


         جدیدترین شماره ها