فصلنامه مطالعات تاریخی

تماس با ما

برای ارائه طرحهای پژوهشی و یا درخواست موضوع برای نگارش مقاله و نیز برای ارسال مقالات خود، از طریق نشانی رایانامه زیر اقدام بفرمایید. همچنین دفتر فصلنامه از طریق شماره های زیر آماده راهنمایی و دریافت پیشنهادات می‌باشد.  

26705073-26705075 - info@mtq.ir