فصلنامه مطالعات تاریخی

راهنمای نگارش مقاله

 فصلنامه مطالعات تاریخی بازتابنده دیدگاههای پژوهندگان تاریخ معاصر ایران است تا بدین‌سان به ارتقاء تلاشهای صورت گرفته یاری رساند و كمبودهای موجود در عرصه تاریخپژوهی را برطرف سازد. این فصلنامه، بررسی تاریخ معاصر ایران را وجهه همت خود قرار داده است، پس تألیف پژوهشگران ایرانی را پاس میدارد و البته از ترجمه نظرگاههای دیگر مورخان ایرانی و خارجی درباره این سرزمین كهن، غافل نخواهد ماند. از این رو، فصلنامه مطالعات تاریخی در زمینه تحقیقات تاریخی یكصد ساله اخیر ایران (از مشروطه تا پایان دوره پهلوی) در چارچوبهای علمی، پذیرای محققان علاقهمند، دانشجویان و استادان گرانمایه دانشگاههاست. امید است فصلنامه مطالعات تاریخی با مشاركت محققان، پژوهشگران تاریخ معاصر و مترجمان در پیشبرد مطالعات تاریخی سهیم باشد.

مقالات علمی رسیده، با رعایت نكات زیر، پس از بررسی در هیأت علمی فصلنامه، منتشر خواهد شد:

ـ نام، نام خانوادگی، سوابق علمی، نشانی كامل و شماره تماس نویسنده قید شده باشد.

ـ خلاصهای از مقاله ارسالی حداكثر در دو صفحه ضمیمه شده باشد.

ـ مقاله ارسالی 20  الی 25 صفحه سیصد کلمه‌ای تایپ شده با فاصله خطوط 5/1 سانتیمتر باشد.

ـ منابع مورد استفاده در پایان مقاله درج شده باشد.

مقالات ارسالی بدین شیوه تنظیم شوند:

ـ چکیده، مقدمه، متن، منابع و ارجاعات

ـ چكیده حداكثر 300  كلمه و شامل مطالب اصلی مقاله باشد و در زیر آن واژگان كلیدی مشخص شود.

ـ متن یا بدنة اصلی مقاله كه دارای زیر عناوین مقدمه، روشها، بحث و نتایج باشد.

ـ سپاسگزاری.

ـ مراجع(طبق فرمت مجله).

ـ جداول.

ـ اشكال.

ـ زیرنویس جداول و اشكال تایپ شده در صفحات جداگانه.

ـ جداول باید جدا از متن بوده و به ترتیب شماره گذاری شوند. عناوین ستون های جداول باید مختصر و واحدهای آنها در صورت وجود در پرانتز نوشته شوند.

ـ تمامی عكس‌ها و دیاگرام‌ها باید به عنوان شكل ارجاع و به ترتیب شماره‌گذاری شده باشند. نظر به اینكه نمودارها و تصاویر در اكثر مواقع مستقیماً عكسبرداری و چاپ خواهند شد، حروف و اعداد روی آنها باید واضح و به فرم چاپی باشد. عكس‌های مورد استفاده در مقاله باید اصلی و از كیفیت مطلوبی برخوردار باشند.

ـ منابع و مآخذ در متن مقاله برای رجوع به كارهای چاپ شده دیگران باید داخل پرانتز و ابتدا نام نویسنده و سپس سال انتشار آن ذكر شود. رجوع به كارهای چاپ شده مؤلفین ایرانی به صورت فارسی و «مؤلفین خارجی به صورت انگلیسی ذكر شود. نظیر (احمدی، 1382) یا (Wright, 1998)). چنانچه نویسنده دارای چند مقاله در یك سال باشد، پس از ذكر سال از حروف b,a استفاده شود. چنانچه تعداد نویسنده‌گان از دو نفر بیشتر باشد نام نویسنده اول آورده شده و در مورد مقالات فارسی واژه همكاران و در مورد مقالات خارجی از واژه
 .et-al استفاده شود به عنوان مثال: (محمدی و همكاران، 1382) و (Wright et-al., 1998).

ـ منابع فارسی باید به صورت زیر وارد شوند:

نام خانوادگی، حرف اول نام، و تكرار برای نویسنده‌(گان)‌ بعدی، سال چاپ در داخل پرانتز، عنوان مقاله ، نام كامل مجله(ایتالیك)، شماره مجله(قلم سیاه)، صفحات شروع و خاتمه مقاله، در مورد كتاب پس از نام نویسنده(گان) و سال چاپ اسم كامل كتاب با قلم ایتالیك، ناشر، شماره‌ جلد، محل چاپ، صفحات.

كریم‌پور، م. ح.، و زاو، خ.،(1379) دماسنجی و شرایط فیزیكوشیمیایی محلول كانه‌دار بر مبنای كلریت و سیالات درگیر در معدن مس قلعه زری، مجله بلورشناسی و كانی‌شناسی ایران،1، 23-22 .

Berman, R.G.,(1991) Thermobarometry using  multi-equilibrium calculationsia new teqnique, with pertological applications, Canadian Mineralogist, 29,833-855

 اسناد: نام سازمان دارنده سند، سند مورخ.........، ش............ .

ـ قلم‌های مورد نیاز

1- عنوان مقاله

16 سیاه نازنین

2- اسم نویسنده

13 سیاه نازنین

3- ایمیل نویسنده

11 مایل نازنین

4- تاریخ ارسال

11 نازنین

5- واژه چكیده

11 سیاه نازنین

6- متن چكیده

12 نازنین

7- واژه‌های كلیدی

11 سیاه نازنین

8-لغات كلیدی

12 مایل نازنین

9- مقدمه و عنوان هر بخش

11 سیاه نازنین

10- متن مقاله

12 نازنین

11- لغات انگلیسی داخل متن

11 Time

12- شماره شكل و جدول

10 سیاه  نازنین

13- زیرنویس‌ها شكل ها و جداول

11 نازنین

14- مراجع

11 Time

6- قلم‌های مورد نیاز برای چكیده انگلیسی

1- عنوان مقاله

Time Bold  14

2- اسم نویسنده

Time Bold  11

3- آدرس نویسنده

Time Italic 10

4- واژه Key words

Time Bold  11

5- واژه‌های كلیدی

Time Italic  11

6- لغت Abstract

Time Bold 11

7- متن انگلیسی چكیده

Time  11

 

فصلنامه مطالعات تاریخی مقالاتی را درج خواهد كرد كه پیشتر در نشریه و مجموعهای چاپ نشده باشد. مطالب و مقالات مندرج در فصلنامه مطالعات تاریخی لزوماً بیانگر دیدگاههای مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی نیست.