ایالات متحده آمریکا
خریدهای نظامی و نقش مستشاران آمریکایی در عصر پهلوی دوم