جنگ جهانی اول
مطالعه روند نفوذ آمریکا به صحنه سیاسی ایران از 1262 تا 1320

بررسی اسنادی از ابعاد قحطی بزرگ در ایران؛ طی سال‌های 1919-1917