پهلوی دوم
خریدهای نظامی و نقش مستشاران آمریکایی در عصر پهلوی دوم

نقش اداره اطلاعات آمریکا در جریان‌سازی فرهنگی در دوران پهلوی دوم