ساواک
شجاع‌الدین شفا در آینه اسناد ساواک

مجید رهنما و کا.گ.ب.