مظفر شاهدی
بررسی نقش «حزب ایران نوین» در انتخابات و مجلس شورای ملی در دوره 23

فراز و فرود کانون مترقی 1345 – 1340

جایگاه علما در تکوین، شکل گیری و پیروزی انقلاب مشروطیت ایران

داستان تأسف‌بار یک صعود تبه‌کارانه (رضاخان؛ از کودتا تا سلطنت)

انتخابات و مجالس دهه ۱۳۲۰ ش از نگاه ادبیات سیاسی منظوم

نیکوخواه یا رشیدی مطلق

جاسوسان کا. گ. ب در ایران وکیل جاسوس؛ احمد بنی احمد