سید مجتبی عزیزی
پاسخ متفکر آمریکایی به فعال یهودی

حفره ای نیست، پس اتاق گازی وجود نداشته است

گفت و گو

معرفی و نقد کتاب: سازمان مجاهدین خلق؛ پیدایی تا فرجام ( ۱۳۸۴ - ۱۳۴۴ )