کارلوماتوینو
حفره ای نیست، پس اتاق گازی وجود نداشته است