غلامرضا رفعت نژاد
حفره ای نیست، پس اتاق گازی وجود نداشته است

بخت النصر قرن بیستم؛ نگاهی به زندگی و زمانه آدلف هیتلر و سیاست های آلمان نازی در قبال یهودیان

گفت و گو