شماره 33 - تابستان 1390

شماره 33 - تابستان 1390

سی و سومین فصلنامه مطالعات تاریخی ویژه حوادث بحرین منتشر شد، در مقدمه این شماره ی فصلنامه می خوانیم:
به راستي آل خليفه، ريشه اي در بحرين ندارند. خود، آنگاه كه با همتايان قطر يشان بر سر جزيرة زوباره به نزاع برخاستند و سند به ديوان لاهه بردند، اعتراف كردند كه اصالتاً زوباره اي هستند؛ و نه بحريني.
و امروز هم كه كلان موج بيداري اسلامي سواحل عربي را درمي نوردد، باز هيچكس را سر آن نه تا سراغي از بحرينيان گيرد كه گفته اند زوباره اي ها تنها بپذيرند ما نيز بشريم و در شهر و ديارمان جايي و حقي داريم و همين! اما گاز و گلوله است كه بر پيكرها و خانه ها و كوچه ها و حنجره كودكانشان مي بارد به تاوان اين سخن بر حق؛ اما ناگوار به مذاق پادشاه آل خليفه و البته پادشاه نجديان.
و باز نفسها تنگ است؛ اما نه از قعركاوي درياي فارس به جستجوي مرواريد؛ كه از قهرجويي زوباره ايها و حاميان نجدي از پل گذشته آنها كه گاز و گلوله به سوغات آورده اند و كين ديرين به كشتار اهل بحرين فرومي نشانند و دُرّ حرّيّت در اين جزيره را همچنان ناپديد مي خواهند و گويا ميدان لؤلؤ شهر منامه را نيز به همين خيال با خاك برابر كرد ه اند.

عناوین مندرج در سی و سومین نشریه مطالعات تاریخی بدین شرح است:
خيزش مردم بحرين در سال 1302 خورشيدي/˜ محمدعلي بهمني قاجار ،گزارش اجمالي روند جدايي بحرين از ايران در مطبوعات/˜ نيلوفر كسري، نقش استعمار انگليس در جدايي بحرين از ايران/˜ دكتر قربانعلي كناررودي، بررسي تاريخي كهنترين پيوندهاي ايران و بحرين˜/ دكتر محمدجعفر چمنكار، بحرين در مطبوعات مشروطه ( 1325 - 1322 ق)/˜ آزيتا لقائي، بررسي سوابق تاريخي و ريشه هاي قيام هاي مردمي در بحرين/˜ محمد فاتحي، بررسي عملكرد مدرسه اتحاد ملي ايرانيان در بحرين درفاصله سال هاي 1347 - 1335 ه ش بر پايه اسناد ساواك/˜ نوشين صباغيان، چالش ايران و انگلستان بر سر حاكميت بر بحرين/˜ سمانه بايرامي، استعمار انگليس و جدايي بحرين از ايران/˜ ابوذر خسروي -˜ علي اكبر عليمرداني، انگلستان و جدايي بحرين از ايران/˜ شهره و شيوا جلا لپور، تحليل ديپلماسي استعماري انگليس در جدايي پيوندهاي بحرين و ايران /˜ محسن مؤمني-˜ سارا زمان نژاد، جدايي بحرين از ايران؛ نفع ايران يا انگليس؟/˜ گلنار كرنوكر و اسناد بدون شرح

مقالات این شماره
سخن اول

  خیزش مردم در سال 1302 خورشیدی / محمد علی بهمن قاجار

   گزارش اجمالی روند جدایی بحرین از ایران در مطبوعات / نیلوفر کسری

    نقش استعمار انگلیس در جدایی بحرین از ایران / دکتر قربانعلی کنار رودی

     بررسی تاریخی کهن ترین پیوندهای ایران و بحرین / دکتر محمد جعفر چمنکار

      بحرین در مطبوعات مشروطه (1325-1322 ق) / آزیتا لقایی

       بررسی سوابق تاریخی و ریشه های قیام های مردمی در بحرین / محمد فاتحی

        بررسی عملکرد مدرسه ملی اتحاد ایرانیان در بحرین در فاصله سال های 1347-1335 ه ش بر پایه اسناد ساواک / نوشین صباغیان

         چالش ایران و انگلستان بر سر حاکمیت بحرین / سمانه بایرامی

          استعمار انگلیس و جدایی بحرین از ایران / ابوذر خسروی / علی اکبر علیمردانی

           انگلستان و جدایی بحرین از ایران / شهره و شیوا جلال پور

            تحلیل دیپلماسی استعماری انگلیس در جدایی پیوندهای بحرین و ایران / محسن مومنی / سارا زمان نژاد

             جدایی بحرین از ایران- نفع ایران یا انگلیس؟ / گلنار کرنوکر

              سندهای بدون شرح


               جدیدترین شماره ها