محمد جعفر بگلو
سیره سیاسی و اجتماعی آیت‌الله سید محمدحسین طباطبایی در دوران نهضت اسلامی (1357-1340)

تأملی بر ایده حسین فاطمی در تغییر «نظام سلطنت»

طیب حاج رضایی و قیام 15 خرداد