محمد (عبدالله) طرفاوی
رئیس المجاهدین شادگان علیه انگلیس و خزعل

واقعه الجهاد قیام عشایر جنوب خوزستان علیه انگلیس در جنگ جهانی اول