یزدان نجفی
اهمیت اسناد ساواک برای تاریخ‌نگاری محلی؛ نمونه موردی ایلام

ساختار و کارکرد کمیسیون امنیت اجتماعی با تأکید بر تبعید روحانیون و وعاظ