مهدی عزتی
مبارزات انقلابی در دانشگاه رازی از 1353 تا 1357