سجاد دادفر
مبارزات انقلابی در دانشگاه رازی از 1353 تا 1357

تأملی بر یکی از چالش های حوزه علمیه نجف در قرن بیستم