سجاد دادفر
تأملی بر یکی از چالش های حوزه علمیه نجف در قرن بیستم