علی فکوریان
کشورهای مقصد هجرت امام خمینی(ره) در سال 1357 خ

شاهزاده شکارچی؛ زندگی سیاسی و اجتماعی عبدالرضا پهلوی

مقابله امام خمینی با توطئه سازش روحانیت و حکومت پهلوی (1343-1342خ)

بازسازی ساختار جغرافیای شبکه وجوهات شرعیه در نهضت امام خمینی(ره)

نگاهی به زندگی آیت‌الله سید محمدعلی قاضی طباطبایی