آسیه حسینی
رقیب اشرف؛ بررسی زندگی محمودرضا پهلوی

بررسی نقش و عملکرد سرلشکر محمود آیرم در تأسیس و تحکیم دیکتاتوری رضاشاه