برومند سورنی
بررسی نقش و عملکرد سرلشکر محمود آیرم در تأسیس و تحکیم دیکتاتوری رضاشاه