محمدحسن صنعتی
انجمن بانوان پیروان قرآن

‌‌‌‌عـلی‌ اصغر عابدزاده خراسانی؛ مبلغ مجاهد

شاپور بختیار

ارفع در اسناد ساواک