میکائیل جواهری
تأملی بر افکار و زندگی سیاسی - اجتماعی شیخ محمود حلبی در عصر پهلوی