حمیدرضا اسماعیلی
بررسی سیاست توسعه‌طلبانه سازمان سیاسی بهاییت در سال‌های 1322 و 1323؛ بر اساس اسناد شهربانی

تأملی بر افکار و زندگی سیاسی - اجتماعی شیخ محمود حلبی در عصر پهلوی

تحلیل تطبیقی «نظم بدیع» و «نظم نوین جهانی» در ایدئولوژی سیاسی بهاییت

بررسی اسنادی نفوذ و فساد اقتصادی بهاییان در حکومت پهلوی دوم

نگاهی به نشریه «اخبار امری»، ارگان رسمی سازمان سیاسی بهاییت، در دوران پهلوی

نظریه‌هایی در باب پیدایش بابیت

مروری بر اندیشه سیاسی سید حسین نصر از گذشته تا امروز

تحلیل و نقدی بر تاریخ‌نگاری آرتور گوبینو در تاریخ بابیت

سرگذشت آلفونس نیکلا و نکته هایی در باب بابیه

تأملی بر چرایی تفاوت نظر میان علمای مشروطه خواه و مشروعه خواه

بررسی پدیده «جنبش دانشجویی» در ایران و مباحثی درباره تسخیر لانه جاسوسی آمریکا

مهندس بازرگان و دکتر شریعتی نماد دو سنت روشنفکری دینی

فرهنگ سیاسی هیأت حاکم در دوره پهلوی دوم