علی شمس
نقد و بررسی یک سند تاریخی (گزارش ساواک درباره سفر مفتی یمن به قم)

مکاتبات شیخ شلتوت با مراجع شیعه درباره شناسایی اسرائیل توسط شاه