نوشین صباغیان
تقابل و تداخل قدرتهای محلی در فارس در دوران مشروطه

بررسی عملکرد مدرسه ملی اتحاد ایرانیان در بحرین در فاصله سال های 1347-1335 ه ش بر پایه اسناد ساواک