قاسم تبریزی
شجاع‌الدین شفا به روایت اسناد ساواک

تحلیل تاریخ نگاری در اسلام و ایران