محمدباقر نوذری گرمه‌خانی
آفت دربار؛ بررسی زندگی حمیدرضا پهلوی

نقش چماقداران در رویدادهای سال 1357: نمونه موردی واقعه مسجد جامع کرمان