سید محمدجواد قربی
حیات سیاسی و اجتماعی فخرالدین حجازی در روند انقلاب اسلامی