سیدمحسن طباطبایی‌فر
التصریحات‌الخطیره، سند سیاست‌ورزی آیت‌الله‌العظمی خوئی

حوزه قم و امر سیاسی در دوره زعامت حاج شیخ عبدالکریم حائری