زینب قنبری‌نژاد
مقایسه وضعیت اقتصادی و تجاری تبریز، پیش و بعد از جنگ بین‌الملل اول