مسعود آدینه‌وند
نقش سپهبد مرتضی یزدان‌پناه در تأسیس و تثبیت حکومت رضاشاه

قانون استخدام کشوری و گرایش عمومی به شغل دولتی در حکومت پهلوی اول