عبدالله بیچرانلو
طرح های متفقین برای ریشه کنی ملت آلمان؛ اقداماتی برای از بین بردن قلب اروپا