صادق تهرانی
از نهضت ملی شدن نفت تا کودتا‌

مـروری‌ بـر زمینه‌ها و آثار قیام 15 خرداد