سیدمحمد محیط طباطبایی
باز نشر یک مقاله؛ «طفولیت مدرس»