حامد الگار
امام خمینی در سال های قبل از وقوع انقلاب: ۱۹۶۲ - ۱۹۰۲