مرتضی سرهنگی
شهادت در راه خدا شیوه ما است بازخوانی یک اعلامیه