رسول جعفریان
تشیع در عراق و مناسبات با ایران

شهادت در راه خدا شیوه ما است بازخوانی یک اعلامیه