سید مهدی ناظمی
کوره‌های حقیقت سوزی؛ بررسی اردوگاه‌های ادعایی حامیان هولوکاست در جریان جنگ دوم جهانی