محمد جمشیدی
آیا شش میلیون نفر کشته شده اند؟؛ بررسی جمعیت شناختی و آماری یهودیان اروپا