علی‌رضا محرابی‌
بـررسی عوامل مؤثر (انسان، محیط، ایدئولوژی ایرانی) در بروز انقلاب اسلامی