علی اشرف مجتهد شبستری
انقلاب اسلامی، دیپلماسی و تاریخ‌نگاری جهان غرب؛ گفت و کو با عبدالکریم گواهی و دکتر علی اشرف مجتهد شبستری