حامد قرائتی
نقش اماکن مذهبی تهران در تقویت گفتمان مقاومت و پایداری در دوره قاجار