هادی داوودی زواره
بررسی سیر تعامل حزب توده و فرقه دموکرات آذربایجان