اعظم کاظمی
عملکرد رادیو بی‌بی‌سی فارسی در شهریور بیست و کودتای 28 مرداد